PICNIC hè 2010 Hội Cố Đô Huế

Xin kính mời tất cả đồng-hương Cố Đô tham-dự PICNIC hè 2010.rn(nhờ chuyển đến đồng-hương không dùng i-meo)rn- tại Mason District Park, số 6621 đường Columbia Pike, Annandale, VA 22003. Goi 301-461-8490.rn- từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều Thứ Bảy này 17 tháng 7 năm 2010.rnChương-trình gồm có : cúng tế cô hồn “Thất-thủ Kinh-đô 23 tháng 5” 1885.rnTưởng-nịêm ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7, 1954 với hơn 1 triệu đồng-bào Miền Bắc di-cư.rnCơm trưa : BBQ do các anh em trẻ phụ-trách. (cần thêm nhiều bạn tiếp tay, đã có người đi chợ hôm trước

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!