Cảnh báo mưa lũ từ Thừa Thiên- Huế đến Khánh Hòa

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Canh-bao-mua-lu-tu-Thua-Thien-Hue-den-Khanh-Hoa/201010/42686.vgp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *