LÅ© lá»›n trên các sông từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-i-n-t/th-i-s/i-s-ng/i-s-ng-tin-chung/l-l-n-tren-cac-song-t-th-a-thien-hu-n-binh-thu-n-1.270443

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *