Lúa đông xuân mất trắng, nông dân Thừa Thiên – Huế lao Ä‘ao

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/lua-ong-xuan-m-t-tr-ng-nong-dan-th-a-thien-hu-lao-ao-1.297163#g0IrgG1I2RQT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *