Hội Thân Hữu Huế-Thừa Thiên, Hoàng Tộc, Quốc Học Đồng Khánh: Mời Dự Đại Hội Nhớ Huế Hải Ngoại 2012 tại Orange County, Cali.; Thứ Năm, Ngày 24-5-2012, Tại

http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-191015_5-15_6-1_17-20964_14-2_15-2/

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!