Bế mạc Liên hoan sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 tại thành phố Huế

http://www1.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/15837/Be_mac_Lien_hoan_san_khau_Kich_chuyen_nghiep_toan_quoc_2012_tai_thanh_pho_Hue.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *