Thừa Thiên – Huế: Dừng việc nghiên cứu khai thác vàng

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/th-a-thien-hu-d-ng-vi-c-nghien-c-u-khai-thac-vang-1.365908

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *