Đêm hội trăng rằm cho 1.000 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế

http://www1.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/16250/Dem_hoi_trang_ram_cho_1000_em_co_hoan_canh_dac_biet_kho_khan_tinh_Thua_Thien_Hue.html

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!