Thừa Thiên – Huế: Tiêu hủy 560 kg động vật không rõ nguồn gốc

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/th-a-thien-hu-tieu-h-y-560-kg-ng-v-t-khong-r-ngu-n-g-c-1.372003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *