3 Tàu Chiến TQ Vào, SàiGòn Im Lặng Đón; TQ Xin Hợp Tác Với Phi Hút Dầu ở Biển Phi; Năm 2012: Huế Đuổi 116 Tàu TQ Vào Vét Cá

Theo nguồn tin của trang mạng vietbao.comrnrnhttp://vietbao.com/D_1-2_2-70_4-202317_5-15_6-3_17-17953_14-2_15-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *