Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, tường trình sau 3 ngày bị Công an thành phố Huế thẩm vấn‏

***********************************************************************************************************************rnPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc TếrnCÆ¡ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhấtrnB.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85rnFax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.comrnWeb : http://www.queme.net – Facebook: https://www.facebook.com/queme.netrn***********************************************************************************************************************rnPDF: http://kiwi6.com/file/b5e8wptfyirn rn rnTHÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 18.3.2013rnHuynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tá»­ Vụ, tường trình sau 3 ngày bị Công an thành phố Huế thẩm vấnrn rn rnPARIS, ngày 18.3.2013 (PTTPGQT) – Chiều 12 tháng 3 năm 2013, Huynh Trưởng Lê Công Cầu, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tá»­ Vụ, Gia Đình Phật Tá»­ Việt Nam trá»±c thuá»™c Viện Hóa Đạo, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), nhận được Giấy mời của Công An Phường Trường An, thành phố Huế, yêu cầu Ông Lê Công Cầu đúng 08 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến đồn công an Phường Trường An làm việc.rn rnNhÆ°ng cho đến ngày 14.3.2013 vẫn chÆ°a xong, nên Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, viết khẩn Ä‘iện trình lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, bản sao gá»­i Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, thông báo Công an vẫn tiếp tục làm việc và cố tình buá»™c Huynh trưởng Lê Công Cầu 2 tá»™i:rn rn1/. Gây chia rẽ sá»± Ä‘oàn kết dân tá»™c Ä‘Æ°a đến mất ổn định xã há»™i.rn rn2/.Chống phá Đảng Cọng Sản Việt Nam và Nhà NÆ°á»›c CHXHCNVN. Cả hai chiếu theo Ä‘iều 87 và Ä‘iều 88 của Bá»™ Luật Hình Sá»±, là những tá»™i có thể Ä‘Æ°a tá»›i 15 và 20 năm tù giam.rn rnHôm nay, Viện Hóa Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản CẨN TRÃŒNH của Huynh trưởng Lê Công Cầu về việc CÔNG AN MỜI THẨM VẤN, viết từ Huế ngày 15.3.2013.rn rnBản Cẩn trình gá»­i lên Hòa thượng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên kiêm Tổng ThÆ° ký Viện Hóa Đạo, và thượng trình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo.rn rnVì tính chất hăm dọa bất hợp pháp, vi phạm luật pháp nhân quyền quốc tế của tập Ä‘oàn Công an Tỉnh Thừa Thiên, Công an Thành Phố Huế, nên dá»±a vào bản Cẩn trình này, ông Võ Văn Ái, nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, đã thiết lập ngay hồ sÆ¡ đệ trình Há»™i đồng Nhân quyền LHQ hiện Ä‘ang họp tại Genève.rn rnSau đây là toàn văn bản Cẩn trình của Huynh trưởng Lê Công Cầu sau 3 ngày bị Công an thẩm vấn :rn rn rn rn rnGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTrnVIỆN HÓA ĐẠOrnTá»”NG VỤ THANH NIÊNrnGIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAMrnVP: Chùa Giác Minh, K356/42 đường Hoàng Diệu, thành phố Đà NẵngrnPL 2556rn rnSố: …/GĐPT/VTrn rn rnrn rn rn rn rn rn rnCẨN TRÃŒNHrnV/V CÔNG AN MỜI THẨM VẤNrn rn rnKính trình: Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niênrnkiêm Tổng ThÆ° Ký Viện Hóa Đạorn rnKính xin thượng trình : – Đức Tăng Thống GHPGVNTNrn- Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTNrn rnCẩn Bạch ChÆ° Tôn Đứcrn rnChiều ngày 12.3.2013 con nhận được Giấy Mời do Thượng Tá Nguyá»…n Ngọc Công trưởng đồn Công An Phường Trường An ký, trong đó có ghi : đúng 8 giờ ngày 13.3.2013 có mặt tại há»™i trường công an phường Trường An để làm việc liên quan đến ôngrn rnCon đã đến đúng giờ qui định.rnPhía công an Tỉnh có Ông Nguyá»…n Hữu Chung.rnPhía công an thành phố có Ông Phúc, Ông Vinh và Ông Quốc.rnCông an phường Trường An đạt giấy mời nhÆ°ng không tham dá»±.rnSau phần giá»›i thiệu,rn rn- Ông Chung nói:rnHôm nay tôi mời ông đến đây để làm rõ má»™t số vấn đề: CÆ¡ quan An Ninh Truyền Thông phát hiện trên mạng Internet nhiều bài viết của ông có tính chất nói xấu chế Ä‘á»™, tuyên truyền cho tổ chức bất hợp pháp là Giáo Há»™i Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Vậy xin ông xác nhận những bài viết nầy có phải do ông viết không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Sau khi kiểm tra các văn bản con xác định: đúng, tôi viết.rn rn- Ông Chung: Ông viết từ bao giờ, do ai chỉ đạo và phát tán trên mạng Internet nhÆ° thế nào ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi không nhá»› rõ, có thể là từ rất lâu, trÆ°á»›c năm 2000, tôi viết do nhận thức của mình, không ai chỉ đạo và tôi không bao giờ phát tán lên mạng Internet, tôi chỉ gá»­i trình văn phòng Viện Hóa Đạo, sau đó Viện Hóa Đạo chuyển cho Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến.rn rn- Ông Chung: Ông cho tôi biết Phòng Thông Tin đó do Ông Võ Văn Ái làm Giám Đốc phải không, quan hệ giữa ông và ông Ái nhÆ° thế nào, má»—i bài viết của ông được PTT trả tiền nhuận bút bao nhiêu ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Ông Ái được Viện Hóa Đạo bổ nhiệm làm Giám Đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đồng thời là Phát Ngôn Nhân của Viện Hóa Đạo. Tôi xem ông là má»™t người Thầy, má»™t người Anh và là má»™t đồng sá»±. Chúng tôi tá»± nguyện phục vụ GHPGVNTN thì làm sao lại có tiền nhuận bút, và Giáo Há»™i chúng tôi bị bách hại nhÆ° thế nầy thì lấy tiền đâu mà trả nhuận bút.rn rn- Ông Chung: Ông có thấy những bài viết của ông đều mang tính chất vu khống, bôi nhọ để hạ uy tín của Đảng Cọng Sản, ví dụ nhÆ° Bản Tuyên Cáo của ông Kêu Gọi Người Dân Không Dùng Hàng Trung Quốc, thì ông quy kết:rn rnĐảng Cọng Sản bán đất, bán biểnrn rnĐảng Cọng Sản nhu nhược, nô lệ Trung Cọng v.v…ông có thấy là sai không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Không sai.rn rn- Ông Chung: Ông căn cứ vào đâu để ông nói là cọng sản bán nÆ°á»›c, là nhu nhược ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Công Hàm bán nÆ°á»›c của Ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 sờ sờ ra đó anh không thấy sao ? NgÆ° dân bị bọn Trung Cọng bắn giết, bắt giam, cÆ°á»›p bóc mà Nhà NÆ°á»›c chỉ lặng lẽ gởi công hàm phản đối chiếu lệ không dám triệu tập Đại Sứ Trung Cọng đến làm việc thì không nhu nhược sao ? Sao không làm nhÆ° Philipines? Không cÆ°Æ¡ng quyết nhÆ° cha ông ta đã làm ? Hành Ä‘á»™ng đó là nhục quốc thể, tôi không chấp nhận.rn rn- Ông Chung: Ông nên nhá»› là Việt Nam Cọng Hòa để mất Hoàng Sa, đừng đổ lá»—i cho Cọng Sản, anh phải biết Hoàng Sa, Trường Sa trÆ°á»›c đây có được mấy đảo, ngày nay nhờ Đảng ta xây dá»±ng đã hình thành được mấy chục đảo, sao anh lại phủ nhận ?rn rn- Con Lê Công Cầu: tôi không phủ nhận nhÆ°ng tôi lên án Cọng Sản đã đồng lõa vá»›i Trung Cọng, để cho Trung Cọng chiếm Hoàng Sa.rn rn- Ông Chung: Ai bảo ông là Cọng Sản đồng lõa ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Không đồng lõa sao lại để cho tàu Trung Cọng sá»­ dụng vịnh Bắc Bá»™ để Ä‘Æ°a tàu tiến chiếm Hoàng Sa mà các ông không ngăn chận ?rn rn- Ông Chung: Ông phải biết rằng lúc đó chúng tôi Ä‘ang giải phóng Miền Nam nên không có Ä‘iều kiện để ngăn chận.rn rn- Con Lê Công Cầu: Vậy thì Hoàng Sa không phải là lãnh thổ Miền Nam à ? Sao giải phóng Miền Nam ra khỏi tay đế quốc Mỹ mà lại trao Hoàng Sa cho Trung Cọng ? Thôi, chúng ta đừng tranh luận nữa, xin các anh tiếp tục làm việc.rn rn*******rn rn- Ông Chung: Ông cho biết tổ chức Giáo Há»™i Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhÆ° thế nào, Ông Quảng Độ là Đệ NgÅ© Tăng Thống, Ông Thiện Hạnh là Chánh ThÆ° Ký Viện Tăng Thống, Ông Viên Định là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Ông NhÆ° Đạt là Phó Viện Trưởng, Ông Thanh Quang là Tổng Vụ Thanh Niên và Ông là Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tá»­, đúng không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Đúng.rn rn- Quá trình sinh hoạt GHPGVNTN của Ông nhÆ° thế nào?rn rn- Con Lê Công Cầu: 7 tuổi (1956) Oanh VÅ© Gia Đình Phật tá»­ (GĐPT) Phú Ốc, HÆ°Æ¡ng Trà, Thừa Thiên.rn rn15 tuổi (1964) đặc cách Huynh Trưởng tập sá»±rn20 tuổi (1969) đến ( 2006) Ban Viên Ban HÆ°á»›ng Dẫn Thừa Thiênrn57 tuổi Vụ Trưởng GĐPTVrnkhông gián Ä‘oạnrn rn- Ông Chung: Ông biết rằng GHPGVNTN là má»™t tổ chức bất hợp pháp, ông là người trí thức đã học sÆ° phạm và luật khoa, sao ông vẫn tham gia và nhân danh GHPGVNTN để chống phá nhà nÆ°á»›c ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi không chống phá nhà nÆ°á»›c, tôi chỉ nói lên sá»± thật và đòi hỏi pháp lý của Giáo há»™i chúng tôi đã bị nhà nÆ°á»›c tÆ°á»›c Ä‘oạt.rn rn- Ông Chung: Ông phải nhá»› rằng Đảng và Nhà nÆ°á»›c đã thừa nhận Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam là hợp pháp và duy nhất rồi thì không bao giờ thừa nhận GHPGVNTN, cho nên GHPGVNTN là bất hợp pháp, mà bất hợp pháp thì chúng tôi ngăn chận, chúng tôi cấm sinh hoạt.rn rn- Con Lê Công Cầu: Xin ông nhá»› cho rằng GHPGVNTN của chúng tôi là Giáo Há»™i Dân Lập, nó không ký thác sinh mệnh của mình vào má»™t chế Ä‘á»™ nào cả cho nên chính thể Việt Nam Cọng Hòa sụp đổ không có nghÄ©a là Giáo há»™i chúng tôi cÅ©ng sập đổ theo, hÆ¡n nữa Cọng Sản cÅ©ng không có má»™t văn bản nào không thừa nhận hay giải thể Giáo há»™i chúng tôi cho nên Giáo há»™i chúng tôi vẫn hợp pháp.rn rn- Ông Chung: Nếu Ông muốn chứng minh bằng văn bản thì đây Văn ThÆ° của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên do Ông Ngô Hòa ký gởi Ông Thích Quảng Độ, không thừa nhận GHPGVNTN, ông đọc Ä‘i.rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi biết rồi, nhÆ°ng GHPGVNTN chúng tôi là tổ chức Toàn Quốc và là thành viên của Há»™i Liên Hữu Phật Giáo Thế Giá»›i, Ông Ngô Hòa là Phó Chủ Tịch của má»™t Ủy Ban Nhân Dân địa phÆ°Æ¡ng, không đủ tÆ° cách để thừa nhận hay không thừa nhận, do đó văn bản nầy vá»›i tôi không có giá trị.rn rn- Ông Chung: Vậy thì đây: Pháp Lệnh Tôn Giáo qui định sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng do nhà nÆ°á»›c ban hành, ông có chấp nhận không.rn rn- Con Lê Công Cầu: Không ! Pháp Lệnh Tôn Giáo chỉ có giá trị vá»›i những tổ chức được Nhà NÆ°á»›c thừa nhận, GHPGVNTN chúng tôi bị đặt ra ngoài phòng Pháp Luật thì làm sao chúng tôi thi hành được.rn rn- Ông Chung: Bởi vậy cho nên muốn đòi cho được pháp lý của GHPGVNTN thì các ông muốn nhà nÆ°á»›c Cọng Sản phải sụp đổ, đúng không ? Đây có phải là đường hÆ°á»›ng của GHPGVNTN không, có chỉ đạo nào không hay là chủ trÆ°Æ¡ng cá nhân ?rn rn- Con Lê Công Cầu: NhÆ° Ông đã nói là Đảng Cọng Sản không bao giờ chấp nhận GHPGVNTN, do đó trong công cuá»™c đấu tranh đòi pháp lý tất nhiên chúng tôi mong đảng Cọng Sản phải sụp đổ, không còn chế Ä‘á»™ Ä‘á»™c tài toàn trị thì chúng tôi má»›i có pháp lý được . NhÆ°ng không chỉ là pháp lý của GHPGVNTN chúng tôi mà còn là tá»± do hạnh phúc của 85 triệu người dân Việt. Hiến ChÆ°Æ¡ng GHPGVNTN không có qui định Ä‘iều nầy, không có má»™t văn bản nào chỉ đạo Ä‘iều nầy nhÆ°ng theo tôi ai trong GH Thống Nhất cÅ©ng đều nhÆ° vây, đó là má»™t giải pháp tình thế.rn rn- Ông Chung: Ông đã già rồi, nhà cá»­a không có, Ä‘au yếu triền miên, ông làm nhÆ° vậy được lợi gì ? Ai cung cấp tiền bạc cho ông hoạt Ä‘á»™ng, má»—i tháng ông nhận được bao nhiêu ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi là má»™t thằng ăn mày, tôi làm theo lÆ°Æ¡ng tâm của tôi, không ai chỉ đạo, không ai áp đặt, tôi không nhận tài trợ của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Xa nhà 10 năm tôi chỉ sống bằng sá»± giúp đỡ của Quí Thầy, của anh em, của bạn bè, ai cho chi nhờ nấy, dù rất hiếm hoi. Họp hành thì Giáo Há»™i cho tiền tàu xe.rn rn- Ông Chung: Má»—i tháng được bao nhiêu ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Trung bình 2, 3 triệu.rn rn- Ông Phúc: Từ lâu chúng tôi cÅ©ng biết má»—i ngày bảy ổ bánh mì nguá»™i cho bữa sáng bữa tối, buổi trÆ°a má»™t dÄ©a cÆ¡m chay, nhÆ°ng tôi thấy anh chi phí cho công việc nhiều hÆ¡n có thể 5, 6 triệu, vậy tiền đâu anh dùng, ai cung cấp cho anh ? Ông Ái có chu cấp cho anh không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Không, vay mượn, nợ nần chồng chất, nhÆ°ng tôi vẫn thanh thản, không trả được thì sau nầy con tôi trả.rn rn- Ông Chung: Vậy anh không thấy là thiệt thòi và phiền phức sao, khi nhiều người làm ít hÆ¡n anh nhÆ°ng lại hưởng nhiều ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi làm việc không phải vì tiền, cấp trên thì khác, cấp dÆ°á»›i thì khác, nhÆ° các anh vậy thôi.rn rn*******rn rn- Ông Chung: Tôi nói cho Ông biết rằng, luật là luật chung cho tất cả mọi người, không thể có người nầy nói tôi không chấp nhận Ä‘iều nầy, người khác nói tôi không chấp nhận Ä‘iều kia, các nÆ°á»›c Tây PhÆ°Æ¡ng người dân chấp hành luật pháp rất nghiêm túc, chứ không phải nhÆ° mình lung tung, người đòi cái nầy kẻ đòi cái kia, nhÆ° GHPGVNTN bất hợp pháp mà cứ đấu tranh vá»›i đòi hỏi.rn rn- Con Lê Công Cầu: ThÆ°a Anh Chung, anh phải hiểu nguyên nhân từ đâu chứ. Thượng bất chánh thì hạ tác loạn, tôi hỏi anh: má»™t tập thể Bá»™ Chính Trị 14 người là cấp lãnh đạo tối cao mà ra trÆ°á»›c đại há»™i Trung Æ°Æ¡ng 6 xin má»™t hình thức ká»· luật, nhÆ° vậy là họ đã thừa nhận là vi phạm ká»· luật, vậy sao không truy tố mà vẫn để họ lãnh đạo đất nÆ°á»›c thì ai còn tin tưởng nữa ? Nên theo tôi Đảng Cọng Sản nên rút lui trong danh dá»±, nói cho đẹp là Đảng Cọng Sản tuyên bố đã hoàn thành sứ mạng lịch sá»­ nên giao lại quyền tá»± quyết cho toàn dân để toàn dân tiến tá»›i má»™t chính thể dân chủ Ä‘a nguyên Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c Ä‘i lên và thoát khỏi nô lệ ngoại bang. Đảng Cọng Sản sẽ trở về má»™t đảng chính trị thuần túy trong đại khối dân tá»™c.rn rn- Ông Chung: Bá»™ Chính Trị vi phạm ká»· luật nhÆ°ng không truy tố vì chÆ°a cấu thành tá»™i phạm hình sá»±, cÅ©ng nhÆ° ông Cầu vậy, ông có biểu hiện tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nÆ°á»›c nhÆ°ng Ä‘ang ở mức Ä‘á»™ chÆ°a cấu thành tá»™i phạm hình sá»± nên chúng tôi chÆ°a truy tố ông.rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi khác, Bá»™ Chính Trị khác, không thể so sánh được, tôi là dân Ä‘en, Bá»™ Chính trị là lãnh đạo, lãnh đạo thì phải gÆ°Æ¡ng mẫu, cho nên tôi nói Đảng Cọng Sản cần phải thay thế chứ không thể thay đổi, thay đổi mãi mà đâu vẫn đấy.rn rn- Ông Chung: Có lẽ anh thiếu hiểu biết cho nên không thấy Đảng đã Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c Ä‘i lên nhÆ° thế nào chứ, bây giờ anh thấy ở đâu cÅ©ng có đường, có Ä‘iện, ăn uống được cải thiện… Ngay cả ông Nguyá»…n Văn Lý cÅ©ng phải thừa nhận nhÆ° thế, nhÆ°ng ông không ngay thẳng nhÆ° anh, vào trại giam thì ca tụng để được Æ°u đãi, cho ra ngoài thì hung hăng tranh đấu để lấy tiền. Anh quan hệ vá»›i Ông Lý, Ông Lợi nhÆ° thế nào ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Không, tôi không có quan hệ gì vá»›i LM Nguyá»…n Văn Lý và Phan Văn Lợi. Tôi không phủ nhận sá»± Ä‘i lên của đất nÆ°á»›c nhÆ°ng đó là sá»± Ä‘i lên tất yếu của nhân loại, so vá»›i các nÆ°á»›c trong khu vá»±c vẫn còn quá tụt hậu về mọi mặt. Tôi không phải là con người sống hai mặt, tiền hậu bất nhất.rn rn- Ông Chung: Có phải Anh đã tham mÆ°u cho GHPGVNTN kêu gọi toàn dân tổ chức cuá»™c biểu tình ngày 01.7.2012 không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Không, kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là chủ trÆ°Æ¡ng của Há»™i Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đã có trÆ°á»›c đó, khi tôi đề nghị thì trùng hợp vá»›i ý quí Ngài.rn rn- Ông Chung: Anh giữ vai trò gì trong cuá»™c biểu tình tại Huế ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Chẳng có vai trò gì cả, tại Huế có Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên lo.rn rn- Ông Chung: Biểu tình chống Trung Quốc là đúng, nhÆ°ng phải được Nhà nÆ°á»›c cho phép, anh có biết làm nhÆ° vậy là sai không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Hiến Pháp đã qui định người dân có quyền biểu tình thì chúng tôi làm, chúng tôi có sai đâu.rn rn- Ông Chung: Anh phải biết Hiến Pháp là luật mẹ, dÆ°á»›i Hiến Pháp có luật con là Pháp Luật, pháp luật chÆ°a cho phép mà các anh làm là sai, lỡ nhÆ° bị kẻ xấu lợi dụng thì sao ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Rứa thì con to hay mẹ to ?rn rn- Ông Chung: Anh có kêu gọi ai tham gia không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Có, kêu gọi Huynh Trưởng tham dá»± thật đông để khỏi hổ thẹn vá»›i Sài gòn và Hà Ná»™i cho nên tôi viết Tình ThÆ° Tháng Bảy.rn rn*******rn rn- Ông Chung: Anh có biết là anh đã viết nhiều bài phê phán Giáo Há»™i Phật Giáo Việt Nam mà anh gọi là Giáo Há»™i Quốc Doanh, anh lên án giáo há»™i đó là tay sai của Đảng, là công cụ của Nhà nÆ°á»›c v.v… chỉ có GHPGVNTN là chính tu. Anh có biết là anh đã gây chia rẽ trong ná»™i bá»™ Phật Giáo và trong cá»™ng đồng dân tá»™c làm mất ổn định xã há»™i không ? Làm cho cha con gây gổ nhau, anh em đánh phá nhau, họ hàng chưởi bá»›i nhau vì có kẻ theo anh có kẻ chống anh không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Vâng, tôi đã viết nhiều bài lên án Giáo Há»™i Phật Giáo Việt Nam, nhÆ°ng mục đích tối thượng của tôi là không phải gây chia rẽ mà tôi chỉ phân tích đâu là chánh đâu là tà cho họ nhận thức mà thôi. Khi nhận thức rồi thì sá»± chia rẽ là hậu quả tất yếu. NhÆ° các Ông tuyên truyền chủ nghÄ©a Mác Lê, lên án chủ nghÄ©a TÆ° Bản, ai thấy thích thì theo Cọng Sản, ai không thích thì theo Quốc Gia, và hệ quả tất yếu là hai bên cầm súng giết nhau 20 năm trời thì có phải Cọng Sản gây chia rẽ không? Tôi cÅ©ng vậy, sao trách tôi ?rn rn*******rn rn- Ông Chung: Thôi, nhÆ° vậy là ông đã thừa nhận là ông đã viết những bài viết lên án đảng Cá»™ng Sản, Nhà NÆ°á»›c Cọng Hòa Xã Há»™i Chủ NghÄ©a Việt Nam là bán nÆ°á»›c, bán đất là nhu nhược, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam là quốc doanh là tay sai là công cụ của Đảng, đúng không ?rn rnÔng tranh đấu đòi pháp lý cho GHPGVNTN nhÆ°ng không bao giờ Đảng Cọng Sản Việt Nam chấp nhận, nên ông muốn Đảng Cọng Sãn sụp đổ, đúng không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Đúng.rn rn- Ông Chung: NhÆ° vậy là chúng tôi đủ tÆ° liệu để qui kết ông phạm vào hai tá»™i theo Ä‘iều 87 và 88 của Bá»™ Luật Hình Sá»± NÆ°á»›c Cọng Hòa Xã Há»™i Chủ NghÄ©a Việt Nam:rn rn1/. Gây chia rẽ trong cá»™ng đồng dân tá»™c;rn2/. Tuyên truyền chống Đảng Cọng Sản Việt Nam và Nhà NÆ°á»›c Cọng Hòa Xã Há»™i Chủ NghÄ©a Việt Nam.rn rnViệc xá»­ lý nặng hay nhẹ tùy theo nhận thức của ông, ông nên dừng lại, nếu ông không dừng hoặc lún vào sâu hÆ¡n thì chúng tôi có biện pháp nặng hÆ¡n. Tôi mong không gặp lại ông nữa hay là gặp lại ông ở má»™t nÆ¡i tốt đẹp hÆ¡n chứ không phải là khắc nghiệt hÆ¡n, ông hiểu chứ ? Bây giờ ông có xin giảm nhẹ hay khoan hồng gì không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Tôi xin phát biểu hai Ä‘iều:rn rn- Tôi rất cám Æ¡n các ông đã mời tôi đến đây để tôi được nói lên những suy nghÄ©, những Æ°u tÆ° của tôi má»™t cách trung thá»±c, không che đậy, không quanh co và các ông đã lắng nghe.rn rn- Các ông kết tá»™i tôi, tôi không xin giảm khinh hay hoan hồng nào của Đảng và Nhà NÆ°á»›c cả, tôi làm tôi chịu.rn rn- Ông Chung : Vậy, xin mời Ông đúng 8 giờ sáng mai chúng ta tiếp tục làm việc.rn rn*******rn rnSáng nay ngày 15.3.2013 con đã đến trụ sở Công An đúng giờ qui địnhrn rnÔng Chung hỏi: Anh có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc không ?rn rn- Con Lê Công Cầu: Ngồi 2 ngày hÆ¡i mỏi nhÆ°ng tôi rất tỉnh táo để tiếp tục.rn rn- Ông Chung: Vậy anh viết bản tường trình ghi lại những lời khai của anh và xác nhận là đúng sá»± thật và ký tên vào.rn rnKính Bạch ChÆ° Tôn Đức,rn rnCon đã hoàn thành bản tường trình, trong đó con thừa nhận đã viết bài:rn rn- Lên án Đảng Cọng Sản bán đất, bán đảo.rn- Đảng Cọng Sản nhu nhược, Ä‘á»™c tài, Ä‘á»™c trịrn- Đảng Cọng Sản dùng Công An đàn áp Tôn Giáo và các nhà đấu tranh Dân chủrn- Phải thay thế Đảng Cọng Sản bằng thể chế Dân Chủ Đa Nguyênrn- Đảng Cọng Sản Ä‘ang trên đường sụp đổ má»™t cách thê thảmrn- Đã lên án Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam là tay sai là công cụ của nhà nÆ°á»›c…rn rnVà đã bị kết tá»™i:rn rnGây chia rẽ khối đại Ä‘oàn kết dân tá»™c, và Tuyên truyền chống Đảng và Nhà NÆ°á»›c Cọng Sản Việt Nam theo Ä‘iều 87 và 88 của Bá»™ Luật Hình Sá»±.rn rnCon có ghi trong bản tường trình:rn rn“Lý tưởng của tôi, tôi vẫn giữ, việc làm của tôi, tôi vẫn làm, vì những Ä‘iều tôi làm đã được Hiến Pháp qui định. Những ai ngăn cấm tôi má»›i là vi phạm Hiến Pháp, tôi không đồng lõa vá»›i những ai chà đạp lên Hiến Pháp” nhÆ°ng họ đã yêu cầu gạch Ä‘i không cho ghi vào.rn rn*******rn rnBuổi làm việc bắt đầu từ 8 giờ ngày 13.3.2013 và kết thúc lúc 11g 30 ngày 15.3.2013 sau khi đã ký biên bản.rn rnKính Bạch ChÆ° Tôn Đức,rn rnTrong thời gian làm việc do bức xúc nên không tránh khỏi những lúc hÆ¡i to tiếng, không xứng đáng vá»›i tÆ° cách Vụ Trưởng, con xin thành tâm sám hối, đồng thời cÅ©ng thành tâm cám Æ¡n phía Công an đã tôn trọng tôi trong quá trình làm việc, không nhÆ° bọn côn đồ ở Đà Nẵng đã trấn áp tôi trÆ°á»›c đây. Thời gian làm việc gần 3 ngày nên nhá»› lá»™n xá»™n không ghi đúng tiến trình từng sá»± việc, và nhiều tiểu tiết con không Ä‘Æ°a vào Cẩn Báo, ngưỡng mong ChÆ° Tôn Đức hoan há»·.rn rnTrên đầu con Lưỡi GÆ°Æ¡m Công Lý hay Lưỡi Hái Tá»­ Thần đều không sai biệt.rn rnNgưỡng mong ChÆ° Tôn Đức Pháp Thể Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ Ä‘á»… lãnh đạo Giáo Há»™i vượt qua Quốc Nạn và Pháp Nạn.rn rnNAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN Bá»’ TÁT MA HA TÁT.rn rnPL 2556 Huế ngày 15 tháng 3 năm 2013rnCẨN TRÃŒNHrnVỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤrnGIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAMrnNGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!