Nhóm Thiện Hữu Phật Tử Huế Tưởng Niệm Mậu Thân 1968

Theo nguồn tin trên mạng của báo Việt Báornrnhttp://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-205419_6-1_5-15_17-22333_14-2_15-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *