Phạm Như Đà Lạc

ThÆ°a Quý Đồng-hÆ°Æ¡ng, Thân-hữu Cố Đô Huế :rnrnTin dữ Ä‘i mau …Phạm NhÆ° Đà Lạc không còn nữa.rnAi cÅ©ng biết ít nhiều : có anh là cá»±u-bá»™-trưởng Phạm Anh, chị Hồng là phu-nhân tỉnh-trưởng Tôn-thất Khiên, em là không-quân Phạm Minh Xuân/Thái-Ninh, và cố nghệ-sÄ© Phạm Hữu.rnNhững năm tháng cùng “vui chÆ¡i” qua 3 vùng chiến-thuật vá»›i Lạc là trưởng ban 3 của Lữ Đòan 1 Nhảy Dù -đại-tá Lưỡng.rnNhững năm đầu “quá đã” về Tây Ninh, Trác (chồng Khánh-Ly) có sẵn đó -trọ trẹ, qua Cam-bốt thong-dong.rnRồi cao-nguyên, lá»™i sông Đap-la chảy ngược.rnTháng Ba xuôi quân ra Huế hứng đạn pháo, cuốn theo giòng thời-sá»±.rnMà đêm tiệc cÆ°á»›i vẫn tÆ°ng-bừng, mừng vui, trong ngắn-ngủi.rnTàu lá»›n đã rời, ghe nhỏ cÅ©ng theo, lìa Bến CÅ©.rnCầu-nguyện thuận gió xuôi buồm về Tây-trúc.rn(có ai cùng chung xe Ä‘i dá»± tang lá»… vào Thứ Bảy ? Cáo-phó bên dÆ°á»›i)rnrnNMTrinhrnnnrn

Cao Pho Pham Nhu Da Lat (04/10/13)
Cao Pho Pham Nhu Da Lat (04/10/13)
rn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!