Hội Thân Hữu Cố Đô Huế Pinic 2014

ThÆ°a Quý Bà Con Đồng HÆ°Æ¡ng Thân Hữu Cố Đô Huế :rnrnSắp đến ngày Picnic Cố Đô, vá»›i người già-trẻ-lá»›n-bé … cùng vui chÆ¡i.rnTừ 10:30 giờ ngày Chủ Nhật 29 tháng ni !rnTại Mason District Park nhÆ° mọi năm.rn6621 Columbia Pike, Annandale, VA 22003.rnCúng “thất-thủ-kinh-đô” phải khấn vái cô hồn về vặn họng việt-cọng vá»›i tàu-cọng.rnCác trò chÆ¡i cho em nhỏ cần người xung-phong, làm quản trò, vẽ mặt, bÆ¡m … lòng bóng.rnĐầu tiên ? Há»™i còn vừa đủ, sít-sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *