Buổi Ra Mắt Hai Tác Phẩm “Những Nẻo Đường Tiếng Việt” và “Tá»± Điển nguồn Gốc Tiếng Việt” Của Bác SÄ© Nguyá»…n Hy Vọng Vùng Hoa Thịnh Ðốn

rnrnnnrnPhóng sự buổi ra mắt 2 tác phẩm của BS Nguyễn Hy Vọng là Những Nẻo Đường Tiếng Việt và Tự Điển nguồn Gốc Tiếng Việt vào ngày 4 tháng 10 năm 2014 lúc 1:00 trưa trong vùng Hoa Thịnh Ðốn.rnnnrnhttp://youtu.be/bhDi5agptUYrn

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!