Buổi Ra Mắt Sách tác phẩm: “Lá Trúc Che Ngang – Chuyện Tình Của Cô Tôi”‏

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến hữu…rnThư mời…rnrnBuổi Ra Mắt Sách tác phẩm: “Lá Trúc Che Ngang – Chuyện Tình Của Cô Tôi” của tác giả Hoàng Thị Quỳnh Hoa, cựu Giáo Sư Anh Văn trường Trung Học Gia Long..rnrn rnTrân trọng giới thiệu và kính , thân mời..rnnnrnrnnnrnBMHrnWashington, D.C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *