Lễ Cầu Siêu và Giổ Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Lễ Cầu Siêu và Giổ Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, rnsẽ được cử hành vào lúc 10:30 A.M, ngày Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015 tại:rn rn** Chùa Hoa Nghiêmrnrn9105 Backlick Rd.rnFort Belvoir, VA 22060rn703-781-4306

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *