Hội Thân Hữu Cố Đô Huế Hoa Thịnh Ðốn Pinic 2015

SOURCE: Nguyen Mau TrinhrnrnThưa Quý Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế :rnrn Mươi hôm nữa mình gặp nhau rồi : (ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ)rn 11 giờ Thứ Bảy ngày 25.rn Picnic Gia-̣đình Cố Đô : Mason District Park.rn Các bà/chị đã lãnh phần chợ búa, ướp thịt -không có cá.rn Các ôn/anh dựng lều, bông ba hoa quả.rnrn (hôm nay, anh Trữ đã la làng trên Radio Hải-ngoại, mong thêm đồng-hương Huế biết mà đến chung vui)rnrn Có ai na tới cái chi ngon thêm nữa cho vui.rn Thượng hưởng !

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!