Dạ Tiệc Tạ Ơn Thương Phế Binh Huế Hoa Thịnh Ðốn 2015

SOURCE: Thân-hữu Cố Đô HuếrnrnThÆ°a Quý Bà Con Đồng-hÆ°Æ¡ng Thân-hữu Cố Đô Huế :rnnnrnrnnnrn không tiện ghi tên và hình của diá»…n-giả : Y-sÄ© Đại-tá Mylène Huỳnh-Trần)rnrn Hôm nay ngày lập thu.rnrn Quà Hè đã được gá»­i Ä‘i, đến các thÆ°Æ¡ng-phế-binh ở vùng xa, Phú Vang, Phú Lá»™c, Phú Bài. Nhờ trời nắng ráo, các anh em trong Ä‘á»™i ngÅ© của chúng ta không phải khó nhọc lặn lá»™i.rn Quà Tết nhiều phần hÆ¡n, nhÆ°ng gặp lúc Æ°á»›t-át, anh em, cÅ©ng là thÆ°Æ¡ng-phế-binh, thường chỉ quanh-quẩn các địa-chỉ gần mà thôi, ba quận trong thị-xã, đến Kim Long, An Cá»±u, Chợ Dinh là giỏi.rn Tức thì, không cần chờ đến Dạ Tiệc Thanksgiving, bác PhÆ°á»›c đã dúi ngay $100 và thầy HTH Ä‘ang thăm con cháu bên Cali, cÅ©ng cấn thêm $70. Xin Æ n Trên ghi nhận tấm lòng vàng bao la.rn Và “ông huyện Diệp” ở Bỉ-quốc -cá»±c lạc ?- nhắn góp má»™t bò.rn (bờm không lấy nhÆ°ng TPB thì cười)- nhờ chị ký Đạm ghi chép.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!