Sẽ tổ chức thi tuyển lại thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương

https://www.thuathienhue.gov.vn/PortalNews/Detail/24780/Se_to_chuc_thi_tuyen_lai_thiet_ke_kien_truc_cong_trinh_cau_vuot_song_Huong.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *