Múa “MÆ°a Trên Phố Huế” do Đoàn Múa PhapVu Dance Group trong Đêm Ca Nhạc Dạ VÅ© Gây Quỹ Cho Người Bất Hạnh 6

SOURCE: PhapVu Dance Group of youtube.comrnnnrnrnnnrnhttps://youtu.be/ShGztZIU4-ornnnrnrnnnrnMÆ°a Trên Phố Huế V.2 – Enchanted Hall 2015 (Vietnamese Umbrella Dance)rnnnrnrnnnrnEnchanted Hall 2015, Đêm Ca Nhạc Dạ VÅ© Gây Quỹ Cho Người Bất Hạnh 6 do Há»™i Từ Thiện Phụ Nữ Việt Nam tại Florida tổ chức.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!