Phân Ưu bà Phạm Thu-Hồng​

Phân Ưu : Được tin bà Phạm Thu-Hồng​ ​rn là phu-nhân của Đại-tá Tôn-thất Khiên, Cựu Tỉnh-trưởng tỉnh Thừa-Thiên, Thị-trường Thành-phố Huế​ ​rn (​và là ​rn bào tỷ của phi-công Phạm Minh​ ​rn Xuân ở Richmond)​ ​rn đã qua đời ngày 2 tháng 2, 2016 tức là ngày 24 tháng Chạp năm Ất Mùi.rn tại Springfield, VA​rn , ​rn hưởng thọ 78 tuổi.rn Thân Hữu Cố Đô xin thành-thật chia buồn cùng Đại-tá Khiên, anh chị Xuân/Thái-Ninh và tang-quyến.rn Nguyện-cầu Tam Bảo phóng hào-quang tiếp-độ hương linh vãng sanh Cực-Lạc-Quốc.rnrn Thứ Bảy : phát tang buổi trưa và thăm viếng cho đến 4pmrn Hỏa-táng : Thứ Tư ngày 9.rn Tại National Memorial Park, Lee Hwy, Fallschurch, VA.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!