Tưởng-niệm Nạn-nhân bị Cọng-sản thảm-sát trong dịp Tết Mậu Thân

Theo tin Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế:

“Tưởng-niệm Nạn-nhân bị Cọng-sản thảm-sát trong dịp Tết Mậu Thân”

12 giờ trưa Chủ Nhật 6 tháng 3, 2016
tại trung-tâm Willston, 6131 Willston Dr., Falls Church, VA 22044

Xin góp hết sức : mời gọi đồng-hương thân-hữu cùng một lòng.

Rất cần nhân-chứng sống : biết nhiều thì đã già yếu, trẻ khỏe thì chỉ nghe, nhớ lỏm bỏm.

Được bao nhiu hay bấy nhiu -việc phải làm mà !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *