March 26, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Lễ Vỡ Lòng


Theo tin youtube.com

Phanxicô Xaviê Huế _ Thánh vịnh 65 Lm Thái nguyên
Chúa nhật 14 thường niên năm C _ Lễ Vỡ Lòng
Church of Saint Francis Xavier, Hue, Vietnam
18 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province