October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm đối với bậc tiểu học


Theo tin Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật:07/07/2016 4:51:01 CH
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3879/UBND-GD ngày 07 tháng 7 năm 2016 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 3179/BGD ĐT – VP ngày 29/6/2016 về việc chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về tổ chức dạy thêm học thêm. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm đối với bậc tiểu học. Tổ chức quán triệt, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo; đặc biệt là các biểu hiện chèn ép, gây áp lực làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý và chất lượng học tập của học sinh do liên quan đến dạy thêm học thêm.
http://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-c%E1%BB%A7a-UBND-t%E1%BB%89nh/tid/Nghiem-cam-viec-to-chuc-day-them-doi-voi-bac-tieu-hoc/newsid/DE10440C-62AF-400D-9493-A63C0115AFFC/cid/B2893D90-84EA-452E-9292-84FE4331533D