December 3, 2022

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Phóng Sự Hình Ảnh Picnic Hội Cố Đô Huế


Theo nguồn tin trên trang mạng

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
CoDoHuePicnic2016P09

CoDoHuePicnic2016P08

CoDoHuePicnic2016P07

CoDoHuePicnic2016P06.jpg.

CoDoHuePicnic2016P05
CoDoHuePicnic2016P04

CoDoHuePicnic2016P03

CoDoHuePicnic2016P02

CoDoHuePicnic2016P01