October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Tàu chiến tuần dương hạm USS Hué City Tổ chức kỷ niệm lần thứ 50 của trận Tết Mậu Thân 1968 trong thành phố Huế tại Việt Nam


Theo tin jacksonville.com
USS Hue City Hosts 50th Anniversary Of Namesake Battle
By MCSN Michael Lopez
NPASE Detachment Southeast

http://mayportmirror.jacksonville.com/military-mayport-mirror/2016-08-31/story/uss-hue-city-hosts-50th-anniversary-namesake-battle#.V-2I6ZMrL-Y

Mayport-based ship hosts Sunday memorial for the Battle of Hue
By Dan Scanlan

http://jacksonville.com/news/metro/2016-08-26/story/mayport-based-ship-hosts-sunday-memorial-battle-hu