March 26, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Dạ Tiệc Đồng Hương Thừa Thiên-Huế Gây Quỹ Cho Thương Phế Binh VNCH 2016


Theo tin Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipOdtBdgSYHAEf5n18NN83mKo4YcMZl7VoMiW1fsZWD4uY-O_IP3EVl28ZDAkWAnBw?key=bmk2VUJ6bVlWNkJ6Z2daRUY5dWVDUTZYQ1hoeERn