November 28, 2022

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Diễn Nguyện Giáng Sinh 2016 tại Phanxicô Xaviê Huế


Theo tin Chiến Nguyễn Văn trong youtube.com

Phanxicô Xaviê Huế _ Diễn Nguyện Giáng Sinh 2016
Church of Saint Francis Xavier, Hue, Vietnam
18 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province