October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Thánh vịnh 95 tại Martino Phanxicô Xaviê Huế


Theo tin Chiến Nguyễn Văn trong youtube.com

Phanxicô Xaviê Huế _ Thánh vịnh 95 Martino
Church of Saint Francis Xavier, Hue, Vietnam
18 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province