May 29, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Thừa Thiên Huế: Chi trả trên 80% tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển (đợt 1)


Theo tin Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật:16/02/2017 1:57:58 CH
Tính đến ngày 12/2/2017, các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển của tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi trả tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho 18.114/19.900 đối tượng được phê duyệt với gần 322 tỷ đồng, chiếm 80,36% tổng kinh phí tạm cấp đợt 1 (400 tỷ đồng).
Trong đó, huyện Phong Điền đã chi trả gần 29 tỷ đồng cho 2.046 đối tượng; Quảng Điền hơn 25 tỷ đồng, 1.329 đối tượng; Phú Vang hơn 129 tỷ đồng, 7.031 đối tượng; Phú Lộc hơn 126 tỷ đồng, 6.156 đối tượng và thị xã Hương Trà hơn 19 tỷ đồng, 1.552 đối tượng.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT đã triển khai và phổ biến đến các địa phương ven biển của tỉnh các chính sách hỗ trợ – khôi phục sản xuất thủy sản, đồng thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế”.

Tại buổi họp Hội đồng chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường tỉnh vào sáng ngày 16/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các huyện, thị xã ven biển cần tích cực giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền tạm cấp đợt 1 và các hồ sơ cụ thể làm cơ sở cho việc chốt danh sách thiệt hại cuối cùng (không kể các đối tượng kê khai bổ sung theo Công văn số 9723/BNN-TCTS của Bộ NN và PTNT) để tiếp tục chi trả nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại cấp đợt 2 (200 tỷ đồng); đồng thời triển khai ngay việc phổ biển và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất thuộc Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần triển khai ngay việc triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đóng tàu xa bờ từ 90 – 400CV. UBND huyện Phú Vang rà soát hồ sơ của các cơ sở đông lạnh để chi trả cho những cơ sở đủ điều kiện, nhất là đối với các cơ sở đông lạnh có số lượng hải sản tiêu hủy đã rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 12/QĐ-TTg thuộc lĩnh vực quản lý và được phân công thực hiện; Sở Tài chính cần cân đối nguồn ngân sách và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất đảm bảo đúng thời gian quy định, nhất là chính sách hỗ trợ vốn ưu đãi đóng tàu đánh bắt xa bờ…
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Thua-Thien-Hue-Chi-tra-tren-80-tien-boi-thuong-thiet-hai-su-co-moi-truong-bien-dot-1/newsid/8320B5DE-9A49-4B3D-B91E-A71C00E62872/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F