December 3, 2022

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Lễ Cúng Tổ Tiên Họ Lê tỉnh Thừa Thiên Huế


Theo tin Lehuu Roang on youtube.com

lễ cúng tổ tiên họ Lê tỉnh Thừa Thiên Huế
tại làng Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉn Thừa Thiên Huế