October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Phóng sự Hình Ảnh Ngày Hội Ngộ Hội Ái Hữu Thừa Thiên Huế 2017 tại Philadelphia


Theo tin cdnvphila.org

2017 – Ngày Hội Ngộ Hội Ái Hữu Thừa Thiên Huế

https://photos.google.com/share/AF1QipOmoavYorsR7mMYgLphi54frM9mBfK_3s1I2C6XxpohjEZzxZ7H8sUUeStfC8JePg?key=dVJkNXoxeWEybzlKRjI1NmEwVE5wRVpjTW9DUHVn