May 29, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Thừa Thiên Huế: phân bổ 500 tấn gạo hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 12 gây ra


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:27/11/2017 8:09:35 SA
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định sô 2755 /QĐ-UBND phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn Trung ương cấp cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để hỗ trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu lương thực trong thời gian đến do bị ảnh hưởng của bão số 12 và lũ.
Theo đó, thành phố Huế được hỗ trợ 50 tấn, thị xã Hương Trà 50 tấn, thị xã Hương Thủy 50 tấn, huyện Phong Điền 70 tấn, huyện Quảng Điền 70 tấn, huyện Phú Vang 80 tấn, huyện Phú Lộc 70 tấn, huyện Nam Đông 20 tấn, huyện A Lưới 40 tấn.
UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế lập thủ tục giao nhận số gạo được phân bổ như trên cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ số gạo được phân bổ và tình hình thực tế hộ bị thiệt hại; hộ nghèo và hộ cận nghèo có nguy cơ thiếu lương thực để hỗ trợ; đảm bảo công khai, đúng quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
[ Bản in]
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Thua-Thien-Hue-phan-bo-500-tan-gao-ho-tro-nhan-dan-bi-anh-huong-con-bao-so-12-gay-ra/newsid/5CBE27B8-7917-47FD-AD88-A8380086785F/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F