October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Thông cáo báo chí: Ban quản lý Dự án Koica thông tin chính thức về Dự án thí điểm xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương


Theo tin trong www.thuathienhue.gov.vn

Cập nhật:02/03/2018 3:47:17 CH
Vừa qua, một số phương tiện thông tin trên mạng đã cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ về thông tin của Dự án thí điểm xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế, Nhằm để mọi người dân và tổ chức tiếp cận các thông tin chính thức của Dự án này, ngày 2/3/2018, Ban Quản lý dự án KOICA đã có Thông cáo báo chí cung cấp thông tin đầy đủ về Dự án (xem chi tiết tại file đính kèm). Đồng thời qua đây, Ban Quản lý dự án KOICA mong các cấp, các ngành, các phương tiện thông tin báo chí – truyền hình có thông tin chính xác, đầy đủ và khách quan, thiện chí về dự án, nhằm tránh hiểu lầm từ đất nước bạn, từ các tổ chức quốc tế (đặc biệt là tổ chức KOICA) đã quan tâm – giúp đỡ và tài trợ không hoàn lại cho Dự án và các dự án khác trên địa bàn Tỉnh và thành phố Huế.

https://www.thuathienhue.gov.vn/Portals/0/Attachs/Nam2018/T3/20180302-BanQuanly-Koica.pdf
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-bao/tid/Thong-cao-bao-chi-Ban-quan-ly-Du-an-Koica-thong-tin-chinh-thuc-ve-Du-an-thi-diem-xay-dung-Mang-luoi-ket-noi-he-thong-tuyen-duong-di-bo-phia-Nam-song-Huong/newsid/EA6E4AAB-8032-4D80-922E-A89701042F01/cid/1961BE5B-BFF9-4D9D-8933-9C1FBE58AAFA