November 28, 2022

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Phóng Sự Video Clips Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968”


Theo nguồn tin trên trang mạng của

Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” tại Nhà Việt Nam 3 vào ngày Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2018 – Raw File 1

Phát Biểu và Cám Ơn trong buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” tại Nhà Việt Nam 3 vào ngày Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2018
Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” – RAW FILE 1

Buổi Trao Giải thưởng Cuộc Thi Phim Tài Liệu “Mậu Thân 1968” – RAW FILE 2