October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Lễ Chúa Chiên Lành 2018 tại Phanxicô Xaviê Huế


Theo tin Chiến Nguyễn Văn trong youtube.com

Phanxicô Xaviê Huế _ Lễ Chúa Chiên Lành 2018

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Lễ Chúa Chiên Lành _ Cầu nguyện cho ơn gọi Thánh hiến)
Church of Saint Francis Xavier, Hue, Vietnam
18 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province