October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Cúng cô-hồn Thất Thủ Kinh Đô Huế 1885


Theo nguồn tin trên trang mạng youtube, vietfairfax.com, hoathinhdon.com

Cúng cô-hồn Thất Thủ Kinh Đô Huế 1885 và Picnic 2023 – Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế tại Shelter-A Mason District Park, Annandale,VA on Saturday, July 15, 2023