October 1, 2023

XuHue.com

Information, event, news, and announcement in Hue, Vietnam

Đại lễ Vu Lan 2023 tại thành phố Huế


Theo nguồn tin Phật giáo Huế trên trang mạng youtube

Trực tiếp: Đại lễ Vu Lan PL.2567-DL.2023 tại Thừa Thiên Huế