TIỆC GÂY QŨY GIÚP THƯƠNG PHẾ BINH CỦA ĐỒNG HƯƠNG HUẾ TẠI VIRGINIA

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: RA MẮT SÁCH CỦA PHAN NHẬT NAM VÀ TIỆC GÂY QŨY GIÚP TPB CỦA ĐỒNG HƯƠNG HUẾ TẠI VIRGINIA 17/11/2013rnnnrnKinhDoHueNhatHung111713rnnnrnRA MẮT SÁCH CỦA PHAN NHẬT NAM VÀ TIỆC GÂY QŨY GIÚP TPB CỦA ĐỒNG HƯƠNG HUẾ TẠI VIRGINIA 17/11/2013rnNov 17, 2013rnby Nhat HungrnView Albumrnhttps://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5947799789087233937?banner=pwarnPlay slideshowrnMessage from Nhat Hung:rn(PHẦN 1) RA MẮT SÁCH “PHẬN NGƯỜI VẬN NƯỚC” VÀ “CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG” CỦA NHÀ VÄ‚N QUÂN ĐỘI PHAN NHẬT NAM TẠI TRUNG TÂM EDEN, TỪ 3 GIỜ ĐẾN 6 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT 17/11/2013 . (PHẦN 2) DẠ TIỆC DẠ VŨ GÂY QUỸ CHO THƯƠNG PHẾ BINH CỦA ĐỒNG HƯƠNG HUẾ TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON, VIRGINIA TỪ 7 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ TỐI CHỦ NHẬT 17/11/2013> HÃŒNH ẢNH DO GRAND MASTER TRẦN ĐỊNH VÀ NHẤT HÙNG rnIf you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:rnhttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5947799789087233937&authkey=Gv1sRgCJWDhrKHgoXyFQ&feat=email

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!