LỄ TƯỞNG NIỆM CA SĨ HÀ THANH

TRÂN TRỌNG và THÂN ÁI KÍNH MỜI THAM Dá»°rnrn LỄ TƯỞNG NIỆM CA SĨ HÀ THANHrn TẠI CHÙA HOA NGHIÊM, VArn Lúc 10,30am Ngày Chủ Nhật 05, tháng 01, 2014rn TRẦN THỊ LỤC HÀrn Pháp Danh TÂM TỪ CHÂN HỸ CArn Sinh 25 -7-1937 taị Huế,Mất 01-01-2014 tại Bostonrnrn Xuan lan -HT Hàn ,Kim Đính- NK PhÆ°á»›c, Bá»™i Hoàn-VÄ©nh Lá»±c, TĐoàn – Phan NhÆ¡nrn Thân Hữu và Bả conrn ( Kính xin phổ biến rá»™ng rãi tham dá»± cầu nguyện cho tiếng hót của con chim KaLăngTầngGià mãi vang vọng Pháp Âm, đặc biệt là bải Trầm HÆ°ong Đốt trong các buổi Lá»… Phật tai Chùa)

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!