Phóng Sự Hình Ảnh Lễ kỷ niệm 8 năm Ngày Khánh Thành Victims of Communism Memorial khi đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại cố đô Huế

rnrnnnrnnnrnrnnnrnnnrnrnnnrnnnrnrnnnrnnnrnrnnnrnnnrnrnnnrnrnnnrnrnnnrnnnrnrnnnrnnnrnrn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *