Cáo Phó Cựu Dân Biểu Trần Văn Sơn

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế :

Thưa Quý Bà Con Đồng Hương Thân Hữu Cố Đô Huế :

Mới qua đời ở Nam Cali : (đồng-hương, đồng-môn, đồng-đội, đồng-chí) cựu-dân-biểu Trần Văn Sơn, bút hiệu Trần Bình Nam, tại San Diego, 83 tuổi. Cựu trung-tá hải-quân, cựu chủ-tịch Tổ-chức Phục-hưng Việt-nam, sau mấy năm phấn-đấu bệnh căng-xe (mà người quen nghe qua điện-thoại, nói lại là bị … xe)

Đối-lập với chính-quền quân-nhân, nhưng chắc-chắn chống Cọng.

http://www.tranbinhnam.com/story/NhanChung_VietNam_TamMuoiNam.html

Thời gian “toàn quốc kháng chiến” bắt đầu từ cuối năm 1946, gia đình tôi tản cư về Thành Trung. Đầu năm 1947 sau khi quân Pháp tái chiếm Huế, ba mẹ tôi hồi cư trở về Phường Đúc. Ba tôi làm nghề xây cất, Mẹ tôi buôn bán với chị áp tôi. Chị đầu đã đi lấy chồng. Tôi được vào học lớp nhất trường tiểu học Trần Quốc Toản .

Năm 1948 tôi thi đậu kỳ thi tuyển vào học trường Trung học Khải Định. Chương trình trung học gồm 7 năm và muốn tốt nghiệp trung học học sinh phải qua 3 kỳ thi. Kỳ thi trung học sau 4 năm. Hai năm sau thi Tú tài I và năm cuối thi Tú Tài II.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!