Diễn Nguyện Giáng Sinh 2016 tại Phanxicô Xaviê Huế


Theo tin Chiến Nguyễn Văn trong youtube.com

Phanxicô Xaviê Huế _ Diễn Nguyện Giáng Sinh 2016
Church of Saint Francis Xavier, Hue, Vietnam
18 Nguyen Tri Phuong Street, Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!