Hue Gourmet Được Đọc Giả Báo Phoenix Times Chọn Là Nhà Hàng Việt Nam Năm 2012 trong 20 Nhà Hàng Ngon Nhất Tứ Xứ

Các nguồn tin báo Phoenix Times về nhà hàng Hue Gourmet.rnrn20 Best Ethnic Restaurants in Phoenix: Best of Phoenix 2012rnhttp://blogs.phoenixnewtimes.com/bella/2012/10/20_best_ethnic_restaurants_in_phoenix.php?page=2rnrnBest Vietnamese Restaurant – 2012rnHue Gourmetrnhttp://www.phoenixnewtimes.com/bestof/2012/award/best-vietnamese-restaurant-3168475/rnrnTaking a Walk on the Royal Side at Hue Gourmetrnhttp://blogs.phoenixnewtimes.com/bella/2012/09/hue_gourmet_mekong_vietnamese_mesa.php rnnnrnnnView Larger MaprnnnrnAddress: 66 S. Dobson Road, 126, Mesa, AZrnPhone: 480-251-7429 rnWeb: http://www.huegourmet.com

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!