XIN GIÚP ĐỞ…Hòan cảnh hiện naycủa Trung Úy Người Nhái Hà Ngọc Hoa

Kính-gởi : Há»™i HO – Cứu trợ TPB Quân lá»±c VNCHrn Liên há»™i CCS Quân lá»±c VNCH Vùng Hoa thịnh Đốn và Phụ cận.rn Há»™i Hải quân Vùng HTD và Phụ cận.rn Há»™i Cá»±u SVSQ Trừ bị Vùng HTD và Phụ cận.rn Tổng há»™i TQLC Quân-lá»±c VNCH.rn rnKính thÆ°a Quý Niên-trưởng ,Huynh trưởng ,Chiến há»­u…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!