Phân Ưu bà Phạm Thu-Hồng​

Phân Ưu : Được tin bà Phạm Thu-Hồng​ ​rn là phu-nhân của Đại-tá Tôn-thất Khiên, Cá»±u Tỉnh-trưởng tỉnh Thừa-Thiên, Thị-trường Thành-phố Huế​ ​rn (​và là ​rn bào tá»· của phi-công Phạm Minh​ ​rn Xuân ở Richmond)​ ​rn đã qua đời ngày 2 tháng 2, 2016 tức là ngày 24 tháng Chạp năm Ất Mùi.rn tại…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!